Zrealizované aktivity

Zrealizované aktivity v roku 2018


 1. Podopatrenie 6.3 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov PRV SR 2014-2020
 2. Zamestnanosť ako kritérium úspechu pri projektových podporách v rámci PRV SR 2014-2020
 3. Metodický deň ku GSAA
 4. Podopatrenie 4.3 - Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva PRV SR 2014-2020
 5. BOZP s ohľadom na nové inovatívne technológie
 6. Agrokomplex 2018
 7. Školenie k problematike ITMS2014+ modul PRV SR 2014-2020
 8. Jablkové hodovanie 
 9. Ekonomika podniku potrebná na čerpanie fin. prostreiedkov z PRV SR 2014-2020
 10. Študíjna cesta do Poľska

Zrealizované aktivity v roku 2017


 1. Praktické riešenie GSSA, Stupava
 2. Praktické riešenie GSAA, Komárno
 3. Agrokomplex Nitra 2017
 4. Finančná anylýza podniku z pohľadu plánovania a čerpania prostriedkov z PRV SR 2014-2020
 5. Neprojektové opatrenia PRV SR 2014-2020
 6. Jablkové hodovanie
 7. Exkurzia do Českej republiky inovatívne postupy v modernom vinohradníctve a vinárstve
 8. Konferencia rozvoja vidieka Bratislavského kraja 2017

Zrealizované aktivity v roku 2016


 1. Priame podpory poskytované v súvislosti s opatreniami PRV SR 2014 – 2020, 12 - 13.9.2016
 2. Kalkulácia a finančné nástroje v podmienkach uplatňovania PRV SR 2014 – 2020, 20.9.2016
 3. Jablkové hodovanie, 8.10.2016
 4. Konferencia o rozvoji vidieka Bratislavského kraja 2016, 6.12.2016
 5. Opatrenia 14 Dobré životné podmienky zvierat PRV SR 2014 – 202, 29.3.2017