Čo je NSRV

Predstavenie NSRV SR

NSRV SR spája organizácie a správne orgány, ktoré sa podieľajú na rozvoji vidieka a plynulej implementácii PRV SR 2014 - 2020 v zmysle čl. 55 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka z EPFRV a čl. 5 Princíp partnerstva a viacúrovňová správa nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Priamo spolupracuje s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) i Európskou sieťou pre rozvoj vidieka.

Súčasťou Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 je zriadenie a prevádzka národnej siete rozvoja vidieka (NSRV) financovanej z technickej pomoci programu. Pre programové obdobie rokov 2014 - 2020 sa hostiteľským orgánom jednotky Národnej siete rozvoja vidieka SR stala Agentúra pre rozvoj vidieka so sídlom v Nitre, ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s celoslovenskou pôsobnosťou. Túto funkciu vykonávala aj v uplynulom programovom období, čím môže nadviazať na úspešne zrealizované aktivity NSRV SR v programovom období 2007 - 2013, v ktorom bolo poskytnutých takmer 10 700 poradenstiev a konzultácií, zrealizovaných vyše 400 vzdelávacích aktivít a aktivít národnej a nadnárodnej spolupráce a 230 podujatí propagačného charakteru, spolu pre viac ako 11 000 účastníkov.

Členstvo v NSRV je otvorené pre všetky cieľové skupiny žiadateľov a zainteresované tretie strany vo vzťahu ku všetkým opatreniam v rámci PRV SR 2014-2020 a v nadväznosti na čl. 54 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 je súčasťou siete aj partnerstvo v zmysle čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. NSRV spolupracuje s inými formálnymi a neformálnymi sieťami, ktoré prispievajú ku kvalitnej implementácii ostatných Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Rovnako sa podieľa na činnostiach a výzvach Európskej siete pre rozvoj vidieka.

Hlavné ciele a činnosti NSRV SR

NSRV v období 2014 - 2020 bude spájať organizácie a správne orgány, ktoré sa podieľajú na rozvoji vidieka za účelom správnej a plynulej implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 v zmysle čl. 55 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka z EPFRV a čl. 5 Princíp partnerstva a viacúrovňová správa nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Hlavným cieľom vidieckej siete bude:

 1. zvýšiť účasť zainteresovaných strán na vykonávaní rozvoja vidieka;
 2. zlepšiť kvalitu vykonávania programov rozvoja vidieka;
 3. informovať širšiu verejnosť a potenciálnych prijímateľov o politike rozvoja vidieka a o možnostiach financovania;
 4. podporovať inovácie v poľnohospodárstve, výrobe potravín, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach;

Hlavné činnosti NSRV SR budú uvedené v akčnom pláne, budú zohľadňovať ciele PRV a budú pokrývať:

 1. činnosti pokiaľ ide o zber príkladov projektov, ktoré zahŕňajú všetky priority programov rozvoja vidieka;
 2. činnosti pokiaľ ide o uľahčovanie tematických a analytických výmen medzi zainteresovanými stranami v oblasti rozvoja vidieka, spoločné využívanie a šírenie zistení;
 3. činnosti pokiaľ ide o poskytovanie odbornej prípravy a vytváranie sietí pre miestne akčné skupiny a najmä technickú pomoc pre spoluprácu medzi územnými celkami a pre nadnárodnú spoluprácu, uľahčenie spolupráce medzi miestnymi akčnými skupinami a vyhľadávanie partnerov pre opatrenie uvedené v článku 35;
 4. činnosti pokiaľ ide o vytváranie sietí pre poradcov a služby na podporu inovácie;
 5. spoločné využívanie a šírenie zistení z monitorovania a hodnotenia;
 6. činnosti pokiaľ ide o komunikačný plán vrátane propagácie a informácií týkajúcich sa programu rozvoja vidieka po dohode s riadiacimi orgánmi a informácie a komunikačné činnosti zamerané na širšiu verejnosť;
 7. činnosti na zabezpečenie účasti na činnostiach Európskej siete pre rozvoj vidieka a prispenia k nim.

Z hlavných cieľov a činností NSRV vyplývajú tieto Špecifické ciele:

 1. Zber a poskytovanie informácií
 2. Vzdelávacie a informačné aktivity
 3. Národná a nadnárodná spolupráca
 4. Propagácia

ktoré bude realizované prostredníctvom týchto 7 nástrojov:

 1. Príklady dobrej praxe
 2. Poradenstvo
 3. Vzdelávacie aktivity
 4. Podpora zakladania tematických skupín a prenos informácií
 5. Spolupráca
 6. Web stránka, sociálne média, siete
 7. Publikácie, brožúry, letáky

Špecifické ciele NSRV budú implementované pomocou nasledovných čiastkových aktivít

 1. Databáza zrealizovaných projektov a zber príkladov dobrej praxe.
 2. Študijné cesty a exkurzie po príkladoch dobrej praxe.
 3. Plagáty, brožúry a iné tlačoviny o príkladoch dobrej praxe.
 4. Poskytovanie poradenstva a informácií k aktuálnym výzvam PRV SR 2014 – 2020.
 5. Informovanie širokej verejnosti a potenciálnych prijímateľov o politike rozvoja vidieka a o možnostiach financovania, šírenie informácií o opatreniach k rozvoju vidieka a podpora inovácií.
 6. Časopis Spravodajca NSRV.
 7. Zvýšenie zapojenia zainteresovaných strán do vykonávania politiky rozvoja vidieka prostredníctvom informácií poskytovaných na webovej stránke a v médiách
 8. Prezentácia na výstavách a podujatiach zameraných na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v SR a v zahraničí
 9. Založenie a koordinácia minimálne dvoch tematických pracovných skupín otvorených pre členov siete zameraných na problematiku poľnohospodárstva a rozvoja vidieka
 10. Databáza členov NSRV a poskytovanie otvoreného a bezplatného členstva v sieti
 11. Spolupráca v oblasti vytvárania sietí MAS a technická pomoc pre spoluprácu medzi územnými celkami a pre nadnárodnú spoluprácu, Prehlbovanie spolupráce s inými sieťami, organizáciami a beneficientmi
 12. Spolupráca s RO, platobnou agentúrou a inými štátnymi inštitúciami a slúžiť ako kontaktný bod v rámci aktivít LEADER/CLLD pre MAS a pre všetkých vidieckych partnerov, vytvorenie a prevádzka databázy MAS
 13. Vypracovanie analýz a prieskumov na základe požiadaviek RO resp. ENRD
 14. Účasť na podujatiach organizovaných ENRD, podvýborom pre LEADER, sieťou EIP a následné sprostredkovanie informácií pre beneficientov
 15. Stretnutia tímu NSRV a výmena skúseností s regionálnymi koordinátormi
 16. Organizovanie seminárov, tréningov, workshopov a konferencií zameraných hlavne  na témy politiky rozvoja vidieka, PRV - poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, LEADER/ CLLD a rozvoj vidieckych oblastí
 17. Činnosti pokiaľ ide o vzdelávanie a informovanie so zameraním na marginalizované skupiny obyvateľstva vrátane marginalizovaných rómskych komunít.

Štruktúra siete

Národná sieť rozvoja vidieka SR má centrálnu jednotku v rámci Agentúry pre rozvoj vidieka v Nitre. Okrem centrálnej jednotky je súčasťou NSRV SR osem regionálnych antén, ktoré pôsobia na území Slovenska, v jednotlivých krajoch.

nsrv schema