Aktuality

Správa z aktivity: „Financovanie projektov, systémy financovania, konanie o ŽoP v rámci PRV SR 2014 – 2022“

20220920 090607V septembri sme pre žiadateľov, ktorí pripravujú ŽoP v rámci schválenej ŽoNFP v PRV SR 2014 - 2022, pripravili školenie určené pre ekonomických pracovníkov, aby sa odstránili chyby pri predkladaní žiadostí, ale aj aby mali presné a jasné informácie o potrebách evidencie a výkazníctva na ktoré sa kontroly zameriavajú. Snahou bolo poskytnúť dostatočné informácie súvisiace s vykazovaním podpory aj v rámci účtovníctva. Po úvodnom slove regionálnej koordinátorky, ktorá sa zamerala na aktuálne výzvy v rámci PRV SR 2014 – 2022, vystúpila Ing. Soňa Ugróczy, ktorá v prvej časti svoje prezentácie sa zamerala na problematiku finančných zdrojov v podniku. Vysvetlila prítomným ako sa členia finančné zdroje podniku. Podrobne sa zamerala na možnosti získavania finančných prostriedkov z rôznych zdrojov na zabezpečenie financovania operatívneho chodu podniku, alebo zabezpečenie investícií strategického významu. Prešla špecifické rozdiely v prípade financovania na úver či na leasing. V súlade s témou prednášky sa lektorka zamerala na členenie finančných zdrojov podľa účelu, na ktorý sú určené a to na finančné zdroje ako kapitál a finančné zdroje ako peniaze. Po krátkej prestávke sme pokračovali v ďalšom bloku informácií súvisiacich so systémom financovania a toku finančných prostriedkov pri získavaní podpôr zo zdrojov PRV SR 2014 – 2020. Systém nárokovaných a nenárokovaných podpôr. Postoj k nárokovateľnosti DPH. K spôsobom refundácie a princípu pri uplatňovaní si DPH. Aktuálne zmeny v legislatíve, ktoré sa nachádzajú k tejto problematike.

Po prednáške nasledoval obed a pokračovali sme poslednou témou podľa programu a tou boli najčastejšie chyby, ktoré robia žiadatelia pri vypĺňaní žiadosti o platbu. Pani Leváková prešla s prítomnými predmetnú žiadosť, vysvetlila význam jednotlivých povinných príloh. Upozornila prítomných, že pred podaním poslednej žiadosti o platbu musia zrealizovať registráciu konečného prijímateľa z PRV SR 2014 – 2020 do Národnej siete rozvoja vidieka. Ukázala, kde sa dané tlačivo na registráciu nachádza aj akým spôsobom táto registrácia prebieha.

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka

Dňa: 04.10.2022

Fotogaléria z aktivity: