Aktuality

Správa z aktivity: „Nové inovatívne technológie zvyšujúce ochranu zdravia v poľnohospodárstve podporované z PRV SR 2014 – 2022“

20220525 085922Na máj sme si pripravili už tradičné školenie pre mechanizátorov ako aj samostatne hospodáriacich roľníkov, ktorí majú záujem o inovácie v poľnohospodárstve a nové postupy zvyšujúce ochranu zdravia a celkový komfort zamestnancov pri obsluhe poľnohospodárskych strojov. Školenie otvorila regionálna koordinátorka antény NSRV pre Bratislavský kraj. Informovala prítomných o plánovaných výzvach z PRV SR 2014 – 2022 uvítala prítomných aj lektora a poukázala na náväznosť školenia na možnosti získania podpory z PRV SR 2014 – 2022 na základe práve prebiehajúcej výzve pre podopatrenie 4.1. Následne sa už ujal slova Ing. Zoltán Prehoda. V priebehu nasledujúcich 4 hodín informoval prítomných o nových trendoch a technológiách v poľnohospodárstve, pričom svoju prezentáciu smeroval predovšetkým do ochrany zdravia a bezpečia zamestnancov. V rámci svojej prezentácie vyzdvihol význam nových technológií, ktoré sú šetrné aj voči životnému prostrediu a z veľkej časti nepotrebujú vlastný obslužný personál a buď sú riadené na diaľku, alebo sa dajú naprogramovať.

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka

Dňa: 03.06.2022

Fotogaléria z aktivity: