Aktuality

Správa z aktivity: „POVINNOSTI A POSTUPY PRIJÍMATEĽA V SÚVISLOSTI S REALIZÁCIOU PROJEKTOV V RÁMCI PRV SR 2014 - 2022“

20220218 090139Na úvod aktivity vystúpila Ing. Andrea Zahradníková, koordinátorka Regionálnej antény NSRV pre Bratislavský kraj. Informovala prítomných o indikatívnom harmonograme výziev na rok 2022, ktorý je pripravený v rámci PRV SR 2014 – 2022. Informovala, ktoré aktivity sa realizovali za posledný štvrť rok a aké aktivity má RA pripravené v najbližšom období.  Následne odovzdala regionálna koordinátorka slovo nasledujúcej lektorke Ing. Soni Ugróczy, ktorá sa už venovala odbornej téme účtovníctvu, uchovávaniu účtovnej dokumentácie, kontrole a auditu pri realizácii projektov, zabezpečenie pohľadávky, poistenie a spôsob odpisovania majetku získaného z prostriedkov PRV SR 2014 – 2022. Spôsob odpisovania, spôsob dodaňovania získaných prostriedkov z PRV SR 2014 – 2022, vyvolávalo diskusiu a záujem účastníkov. Nasledoval obed. Poslednou témou, ktorá odznela na školení bola prednáška o ukončení zmluvy, vysporiadaní finančných vzťahov a  monitoringu.  Lektorka Júlia Leváková  pripomenula povinnosti vyplývajúce z Príručky pre prijímateľa PRV SR 2014 – 2022, na ktoré sa nesmie zabúdať a zároveň všetkým prítomným zdôraznila, že počas celej realizácie projektu, ako aj jeho monitoringu odporúča všetkým, aby sa neustále zaujímali o aktualizáciu zverejňovanej metodiky a venovali jej pozornosť, tak ako aj rôznym usmerneniam, ktoré zverejňuje Pôdohospodárska platobná agentúra, nakoľko sú usmernenia, ktoré sa týkajú už aj zrealizovaných projektov a aj v tomto prípade platí, že v prípade kontroly na podniku, ktorýmkoľvek oprávneným kontrolným orgánom, neznalosť týchto usmernení žiadateľa neospravedlňuje a nesplnenie akýchkoľvek povinností, ktoré mu na základe zverejnených usmernení vyplývajú sa považujú za porušenie čerpania prostriedkov z PRV SR 2014 – 2022.

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka

Dňa: 04.03.2022

Fotogaléria z aktivity: