Aktuality

Správa z aktivity: „Strednodobé hodnotenie stratégií CLLD II. časť“

20201005 092427Jedná sa o pokračovanie v problematike strednodobého hodnotenia stratégie CLLD pre Miestne akčné skupiny. Účastníci si prehĺbili získané skúsenosti a rozšírili svoje schopnosti a znalosti na základe tréningu a cvičenia, aby každý účastník mal dostatočné zručnosti pri vlastnom hodnotení stratégie. Súčasťou tréningu bolo aj aplikovanie hodnotiacej metódy peer to peer priamo na vypracované stratégie účastníkov so spoločným hodnotením. Uvedeným cvičením nás sprevádzala uznávaná odborníčka a lektorka pani Jela Tvrdoňová. Témou prezentácie bolo hodnotenie stratégie CLLD, stanovené ciele, interaktívne cvičenie – ukazovatele hodnotenia príspevkov LEADER/CLLD k napĺňaniu cieľov PRV SR 2014 – 2020. Účastníci boli veľmi spokojní a na záver pani Tvrdoňová požiadala prítomných o hodnotenie jej školenia, kde vysvetlila prítomným, že aj toto je cesta, aby sa ona sama zlepšovala a potvrdzuje to, že hodnotenie nie je strašiak, ale pri správnej aplikácii zlepšuje a zhodnocuje prácu a posúva tak všetkých aktérov vpred, kde po hodnotení sa každý snaží zlepšiť a odstrániť prípadné nedostatky. Hodnotenie samotného školenia dopadlo na výbornú. Účastníci boli nadšení zo školenia vedeného systémom cvičení a tréningov, nakoľko na záver zistili, že sa ich schopnosti a zručnosti reálne zlepšili.

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka

Dňa: 15.10.2020

Fotogaléria z aktivity: