Aktuality

Správa z aktivity: „Kalkulácia nákladov, tok finančných prostriedkov a platná legislatíva pri tvorbe prac. miest vo vzťahu k PRV SR 2014 - 2020“

20200928 090714Finančná zručnosť žiadateľov pri tvorbe podnikateľských plánov je veľmi dôležitá, práve od nej sa odvíjajú aj následné potreby investovania a čerpania prostriedkov z PRV SR 2014 – 2020. V tejto oblasti nám neustále pribúdajú nové poznatky a práve o tie je potrebné sa podeliť s potencionálnymi žiadateľmi. Nám sa podarilo pripraviť školenie na túto tému pre potencionálnych beneficientov PRV SR 2014 – 2020 v pondelok 28. septembra v Modre. Po privítaní všetkých účastníkov a krátkom zhrnutí doterajších aktivít RA vyzvala regionálna koordinátorka všetkých prítomných k pripomienkovaniu plánovaných výziev z PRV SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 4.1 so zámerom podporiť živočíšnu a špeciálnu rastlinnú výrobu.

Po krátkom úvode sa už slova ujala odborníčka na problematiku kalkulácie nákladov a finančných tokov v podniku, ktorá upriamila pozornosť na potrebu vypracovania firemnej stratégie, plánovania a s tým súvisiacich finančných plánov podniku. Pripomenula prítomným, že správna stratégia môže rozhodnúť o dlhodobom úspechu a stabilnom postavení na trhu. Po krátkej prestávke sa stala dominantnou téma evidencie DPH z pohľadu projektových podpôr získaných z PRV SR 2014 – 2020. V poobedňajšom programe sme pokračovali podľa programu a nosnou témou sa stala tvorba pracovných miest. Evidencia pracovníkov, mzdová legislatíva a veci s tým súvisiace.

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka

Dňa: 06.10.2020

Fotogaléria z aktivity: