Aktuality

Správa z aktivity: „Strednodobé hodnotenie stratégií CLLD“

20200916 111715Problematika strednodobého hodnotenia stratégie CLLD sa stala pre Miestne akčné skupiny témou dňa. Potreba zhodnotiť doterajšiu činnosť a správne nadstaviť ďalšie smerovanie rozvoja miestneho regiónu nie je ľahká úloha a vyžaduje si zodpovedný a seriózny prístup. Práve to bol dôvod prečo sme oslovili jednu z najlepších odborníčok na tému hodnotenie na Slovensku pani Jelu Tvrdoňovú. Témou prezentácie bolo hodnotenie stratégie CLLD, stanovené ciele, interaktívne cvičenie – ukazovatele hodnotenia príspevkov LEADER/CLLD k napĺňaniu cieľov PRV SR 2014 – 2020, interaktívne cvičenie – posúdenie potrieb MAS pre účely hodnotenia, prezentácia – hodnotenie LEADER/CLLD na úrovni MAS, interaktívne cvičenie - podpora MAS v oblasti hodnotenia, interaktívne cvičenia boli zamerané na to, aby sa účastníci naučili ako hodnotiť či, prípadne v akej miere došlo k napĺňaniu cieľov PRV SR 2014 – 2020.

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka

Dňa: 23.09.2020

Fotogaléria z aktivity: