Aktuality

Správa z aktivity: „Podopatrenie 4.3 - Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva PRV SR 2014 -2020“

20200812 090153Večná téma náhradných pozemkov a užívateľských práv nás presvedčila o potrebe pripraviť školenie k tak často spomínaným pozemkovým úpravám. Školenie sme z dôvodu COVI 19 museli preložiť z marca na august, no napriek tejto nepríjemnosti sa na školení zúčastnilo takmer 40 poľnohospodárov, ktorí sa chceli dozvedieť o tejto téme čo najviac. O aktuálnosti témy svedčila aj diskusia, ktorá trvala takmer 2 hodiny. Je potrebné si uvedomiť, že práve poľnohospodári sú nepriamymi beneficientmi opatrenia pozemkových úprav realizovaných z PRV SR 2014 -2020. Po krátkom vystúpení koordinátorky Ing. Zahradníkovej o aktuálnej činnosti RA vystúpil JUDr. Pavel Pačuta, odborník na pozemkové právo, pozemkové úpravy a komasáciu. Na úvod poskytol prehľad o aktuálne platnej legislatíve, pričom upozornil, že len zoznam zákonov, ktoré sa tejto téme venujú je obsiahnutý na 2 stránkach formátu A4, pričom niektoré majú viac ako 50 rokov, no stále sú v platnosti a je pri riešení problémov na ne pamätať. Vyzdvihol veľký význam realizácie pozemkových úprav a ich dôležitosť vzhľadom na zamedzenie prebiehajúcich negatívnych procesov vo vidieckej a poľnohospodárskej krajine ako sú: nezrovnalosti v evidencii pozemkového vlastníctva. Poukázal na problém súčasného obhospodarovania pozemkov. Vysvetlil ako sa v prípade realizácie pozemkových úprav postupuje. Upozornil na zdĺhavosť vypracovania a vykonania projektu pozemkových úprav, pričom čiastkové výsledky sú nepoužiteľné, pretože výsledkom musí byť právoplatné rozhodnutie správneho orgánu, ktorým sa zakladajú, menia a rušia vlastnícke vzťahy k pozemkom. Po prednáške nasledoval obed a po obede sme pokračovali v nasledujúcej prednáške , kde hlavnou témou bola realizácia malých pozemkových úprav , ktorá nie je hradená z prostriedkov PRV SR 2014 – 2020, ale je pre poľnohospodárov nevyhnutná v prípade, ak majú záujem uchádzať sa o podporu v rámci iných opatrení a potrebujú z tohto dôvodu mať vysporiadané vlastnícke vzťahy na pozemkoch. Zároveň bola snaha ukázať ako je možné realizovať evidenciu pozemkov v potrebnom rozsahu.

Prítomní účastníci aktivity jednoznačne podporujú a chápu naliehavosť pozemkových úprav ako nástroj nevyhnutný na rozvoj investícií a ďalších aktivít na vidieku a všetci by privítali, keby sa systém veľkých pozemkových úprav financovaný z prostriedkov PRV SR 2014 -2020 urýchlil a prebehol v ich katastri čím skôr.

       

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka

Dňa: 19.08.2020

Fotogaléria z aktivity: