Aktuality

Správa z aktivity: „Žiadosť o platbu v rámci PRV SR 2014 – 2020“

20200802 130248Na základe požiadaviek niektorých malých farmárov a MAS Bratislavského kraja sme pripravili poobedňajšie školenie k problematike podávania žiadostí o platbu so všetkými náležitosťami a požiadavkami PPA. Snahou bolo poukázať na jednoduchosť takéhoto administratívneho úkonu a deklarovať našu snahu pomôcť potencionálnym záujemcom v prípade, že by boli pri podávaní ŽoNFP úspešní. Predovšetkým sme chceli poskytnúť také relevantné údaje o celom procese spracovania žiadosti, ako aj o jej následnej kontrole a monitoringu, aby takáto činnosť neodradila mladých a malých žiadateľov od zapájania sa do projektov z dôvodu veľkej administratívnej náročnosti  a aby úspešní beneficienti nemali problém pri spracovaní vlastnej žiadosti. Do problematiky vypracovania žiadosti a jej následnej kontrole účastníkov uviedla Mgr. Vodnáková, ktorá takéto žiadosti spracováva pre neziskový sektor a následne o problematike  evidovania dokladov a účtovníctva informovala p. Júlia Leváková.

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka

Dňa: 10.08.2020

Fotogaléria z aktivity: