Aktuality

Správa z aktivity: „Ukážka dobrej praxe z PRV SR 2014 – 2020 priamo u farmára“

20200626 124505Vzhľadom k tomu, že sa rozpočtové obdobie PRV SR 2014 – 2020 blíži k svojmu záveru a je množstvo dobrých príkladov v praxi, tj. zrealizovaných projektov a farmárov, ktorí majú dobré skúsenosti rozhodli sme sa zrealizovať stretnutie práve u takéhoto aktívneho farmára. Jeho orientácia na špeciálnu rastlinnú výrobu je samozrejme z nášho pohľadu považovaná za výhodu a účelovo sme chceli predstaviť práve takého farmára, ktorý by mohol byť príkladom či vzorom pre ostatných. Podnik zo zdrojov PRV SR 2014 – 2020 vybudoval klimatizovaný sklad na zeleninu a zároveň je v dlhodobom záväzku v neprojektových opatrenia PRV SR 2014 – 2020, kde realizuje integrovanú produkciu v zeleninárstve. Na úvod všetkých privítala koordinátorka RA NSRV pre BA kraj a to priamo na dvore u farmára. Tu prebehlo aj prvé občerstvenie a prednášky o význame PRV SR 2014 – 2020. Následne nás farmár previedol hospodárskym dvorom a vybudovaným skladom. Po prestávke určenej na občerstvenie, alebo jednoduchší obed sme sa vybrali autami priamo na pole, kde už boli pripravené ukážky zemiakov a cibule. Farmár informoval o aktivitách, ktoré musí v systéme IP plniť a poskytol informáciu aj o ŽoNFP, ktorú podal na závlahy a o ktorej ešte nemá vedomosť, či bola schválená. Jednoznačne vyzdvihol význam a prínos PRV SR 2014 – 2020 a vyzval hlavne menších farmárov k tomu, aby sa nebáli administratívnej záťaže, hoci sám považuje celý proces vypracovania a schvaľovania žiadosti za náročný, na konci, ak je projekt účelne a efektívne vypracovaný jeho úspech znamená posun farmára v konkurencieschopnosti a schopnosti sa ďalej rozvíjať, za čo je potrebné vysloviť vďaku aj všetkým tým, ktorí sa o PRV SR 2014 – 2020 po celú dobu starajú.

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka

Dňa: 01.07.2020

Fotogaléria z aktivity: