Aktuality

Správa z aktivity: „Význam špeciálnej rastlinnej výroby a jej podpora z prostriedkov PRV SR 2014 - 2020“

20191113 145522Koncepcia rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva na Slovensku vyzdvihuje vo svojom základe návrat k pestovaniu špeciálnych plodín a ustúpenie od všeobecne pestovaných bežných trhových plodín. Význam fokusovania sa na špeciálnu rastlinnú výrobu je jasný. Zvýšiť počet zamestnancov v poľnohospodárstve, zabrániť vyľudňovaniu vidieka a dosahovať vyššiu pridanú hodnotu z poľnohospodárskej produkcie. V stredu 13. novembra v poobedňajších hodinách z dôvodu ešte stále prebiehajúceho zberu zeleniny na poliach sme pripravili pracovné stretnutie práve k tejto téme. Na úvode koordinátorka RA NSRV pre BA kraj informovala o aktivitách antény o potrebách rôznorodosti pestovaných plodín v snahe prilákať opätovne ľudí na vidiek ako aj v snahe zabezpečiť primárnu úlohu v poľnohospodárstve, ktorou je zabezpečiť čerstvú zeleninu a ovocie pre obyvateľov. Poskytla krátku informáciu o indikatívnom harmonograme výziev a odovzdala slovo Ing. Jurajovi Máčajovi, predstaviteľovi najväčšej zelinárskej farmy na Slovensku. V úvode informoval o zastúpení zeleniny a ovocia v obchod na Slovensku a o množstve dovezenej zeleniny a ovocia zo zahraničia. Spomenul, aký má špeciálna RV výrobný potenciál a následne sa zameral na možnosti, ktoré farmári majú, ak majú záujem o pestovanie zeleniny. Vyzdvihol neodškriepiteľný význam odbytových organizácií a potrebe spájania sa malých výrobcov, aby mohli byť konkurencieschopní. Po krátkom občerstvení pokračoval vo svoje prednáške, kde sa zameral na jednotlivé podpory, ktoré môže pestovateľ ovocia a zeleniny získať. Spomenul priame platby, viazané platby ako aj platby z integrovanej alebo ekologickej produkcie, pričom prízvukoval, že budúcnosť je práve vo využívaní eko schém a naštartovaní výroby, ktorá bude šetrná k prírode a bude využívať výrobné špecifiká, ktoré Slovensko poľnohospodárom ponúka. Každý farmár by sa mal venovať aj investičným zámerom vo svojom podniku, ktoré jediné môžu posúvať samotnú výrobu vpred a preto vyzdvihol význam posledných výziev v rámci PRV SR 2014 – 2020, ktorými boli predovšetkým pre potreby špeciálnej RV závlahy a následne výzva na klimatizované sklady. Bez takýchto investičných zámerov a stimulov je nemožné konkurovať vyspelému poľnohospodárstvu a znižovať tak saldo v dovoze ovocia a zeleniny zo zahraničia. Jedine inovácie, nové investície a budovanie odbytových organizácií môže posunúť sektor zeleniny a ovocia vpred. Po týchto slovách vyzval prítomných na diskusiu.

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka

Dňa: 22.11.2019

Fotogaléria z aktivity: