Aktuality

Správa z aktivity: „Ekonomika podniku potrebná na čerpanie fin. prostriedkov z PRV SR 2014 - 2020“

20190926 090320Tvrdenie, že ekonomika a financie výrazným spôsobom ovplyvňujú konkurencieschopnosť podniku a zvládnutie finančných procesov v podniku môže výrazným spôsobom ovplyvniť jeho ďalší vývoj je už dávno realita. Schopnosť plánovať tok financií, realizovať vnútropodnikové analýzy a orientácia vo svete ekonomiky je znakom vyspelosti podniku a jeho riadenia. Už dlhodobo sledujeme záujem poľnohospodárov, potravinárov a remeselníkov o školenia zamerané na túto tému. Ak sa k tomu pridá ešte informácia ako fungujú princípy čerpania eurofondov, na aké účely slúžia ako ich viesť vo vlastnej vnútropodnikovej evidencii, máte istotou, že ste pripravili veľmi zaujímavé podujatie. O tom, že je problematika zaujímavá sme sa presvedčili pomerne vysokou účasťou záujemcov o podpory na školení. Celkove sa na školení zúčastnilo 43 podnikateľov z poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislavského kraja. Na úvod všetkých privítala Ing. Andrea Zahradníková predstaviteľka Regionálnej antény NSRV a v krátkosti predstavila Národnú sieť rozvoja vidieka. Následne podala krátku informáciu o PRV SR 2014 – 2020. O jeho význame a možnostiach využitia pre farmárov a poskytla krátku správu o indikatívnom harmonograme výziev na rok 2019.

O 8:45 hod. začala prvá prednáška a slova sa ujala Ing. Soňa Ugróczy, ktorá sa v prvej časti svoje prezentácie zamerala na problematiku finančných zdrojov v podniku. Vysvetlila prítomným ako sa členia finančné zdroje podniku. Vo svojej prednáške prešla rôzne hľadiská členenia akými sú napr. hľadisko časové, zo zdroja odkiaľ do podniku plynú financie, podľa vlastníctva a podľa účelu, na ktorý sú určené. Všetky tieto hľadiska podrobne rozobrala a rozšpecifikovala, pričom zvýraznila význam hodnotenia týchto hľadísk z pozície riešenia celkového toku finančných prostriedkov. Podrobne sa zamerala aj na možnosti získavania finančných prostriedkov z rôznych zdrojov na zabezpečenie financovania operatívneho chodu podniku, alebo zabezpečenie investícií strategického významu. Prešla špecifické rozdiely v prípade financovania na úver či na leasing. V súlade s témou prednášky sa lektorka zamerala na členenie finančných zdrojov podľa účelu, na ktorý sú určené a to na finančné zdroje ako kapitál a finančné zdroje ako peniaze. Po krátkej prestávke sme pokračovali v ďalšom bloku informácií súvisiacich so systémom financovania a toku finančných prostriedkov pri získavaní podpôr zo zdrojov PRV SR 2014 – 2020. Systém nárokovaných a nenárokovaných podpôr. Postoj k nárokovateľnosti DPH.

K spôsobom refundácie a princípu pri uplatňovaní si DPH. Aktuálne zmeny v legislatíve, ktoré sa nachádzajú k tejto problematike.

Po prednáške nasledoval obed, počas ktorého prebiehala medzi účastníkmi diskusia k poskytnutím informáciám. Po posilnení účastníkov obedom sme pokračovali poslednou témou podľa programu a tou boli najčastejšie chyby, ktoré robia žiadatelia pri vypĺňaní žiadosti o platbu. Pani Leváková prešla s prítomnými predmetnú žiadosť, vysvetlila význam jednotlivých povinných príloh. Upozornila prítomných, že pred podaním poslednej žiadosti o platbu musia zrealizovať registráciu konečného prijímateľa z PRV SR 201 – 2020 do Národnej siete rozvoja vidieka. Ukázala, kde sa dané tlačivo na registráciu nachádza aj akým spôsobom táto registrácia prebieha.

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka

Dňa: 04.10.2019

Fotogaléria z aktivity: