Aktuality

Správa z aktivity: „Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER“

20190408 090646Na základe vzniknutej potrebe oboznámiť MAS s aktuálnou príručkou pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER sme pripravili vzdelávaciu aktivitu v spolupráci s RA NSRV pre TT kraj a RA NSRV pre NR kraj k postupom MAS v zmysle príručky. Na úvod prítomných privítal za všetky zúčastnené antény Ing. Tomáš Kozolka, ktorý poskytol krátku informáciu o význame PRV SR 2014 – 2020 a činnosti NSRV. Poskytol informáciu o priebehu celého školenia, aký má plánovaný harmonogram a čo je jeho cieľom. Následne privítal lektorov celého podujatia a odovzdal slovo Mgr. Ingrid Kociánovej a Ing. Viliamovi Bružeňákovi z MPRV SR. Po prihlásení všetkých účastníkov do ITMS 2014+ sa začalo samotné školenie, kde sa v 1. časti lektori zamerali na problematiku harmonogramu výziev a samotných výziev jednotlivých MAS. Uvedená problematika bola dosť náročná, nakoľko sa na aktivite zúčastnilo veľké množstvo účastníkov a snaha bola, aby každá MAS bola v rámci tejto aktivity úspešná a podarilo sa jej reálne zverejniť harmonogram výziev ako aj jednotlivé výzvy pre konkrétne opatrenia. Po 1.časti nasledovala prestávka na obed a pokračovali sme v 2. časti prednášky, kde hlavnou témou boli postupy MAS v rámci konania o ŽoNFP, zmena a zrušenie výzvy a v samotnom závere odborné hodnotenie. Za Pôdohospodársku platobnú agentúru sa aktivity zúčastnil Mgr. Martin Galanda, ktorý sa v agentúre venuje striktne problematike LEADER.

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka

Dňa: 10.04.2019

Fotogaléria z aktivity: