Aktuality

Správa z aktivity: „Prenos poznatkov a výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2014 - 2020„

20190305 090209Na začiatok marca sme si pripravili programovo veľmi zaujímavé podujatie zamerané na všetkých potencionálnych ako aj úspešných žiadateľov z PRV SR 2014 – 2020. O tom, že podujatie bolo atraktívne a zaujímavé nás presvedčila aj pomerne vysoká účasť na aktivite. Na úvod všetkých prítomných privítala Ing. Andrea Zahradníková koordinátorka RA NSRV pre BA kraj. Informovala o činnosti regionálnej antény ako aj o aktivitách ktoré plánuje anténa zorganizovať v najbližšom období. Zároveň vyzvala prítomných k užšej spolupráci a aby sa s dôverou obracali na kanceláriu RA. Následne odovzdala slovo Ing. Jurajovi Kožuchovi, Phd., generálnemu riaditeľovi PPA. Generálny riaditeľ sa zameral vo svojej prezentácii na PRV SR 2014 – 2020. Svoju prezentáciu mal rozdelenú do troch samostatných blokov, v prvom bloku sa venoval práve aktuálnym výzvam v rámci projektových podpôr a zhodnotil kontrahovanie finančných prostriedkov v rámci jednotlivých opatrení. V druhom bloku svojej prezentácie sa venoval neprojektovým opatreniam a aktuálnym informáciám v rámci týchto opatrení platných na rok 2019. V treťom a poslednom bloku svojej prezentácie sa zameral na výkon kontroly u projektových a neprojektových opatrení PRV SR 2014 -2020. Samozrejme, že účastníci využili možnosť klásť otázky tak fundovanej a odborne zdatnej osobe a nasledovala pomerne rozsiahla diskusia. Ďalším lektorom bola Ing. Juhászová z MPRV SR zo sekcie projektových podpôr. Prezentáciu mala zameranú na plánované výzvy na rok 2019 z PRV SR 2014 – 2020. Ďalšou prednášajúcou bola generálna riaditeľka JUDr. Adriana Šklíbová zo Slovenského pozemkového fondu. Vysvetlila prítomným akú úlohu v národnom hospodárstve plní SPF, koho zastupuje a aké sú úlohy SPF. Následne informovala prítomných o organizačnej štruktúre a činnosti SPF. Vo svojej prezentácii sa zamerala na nevyhnutnú potrebu riešenia pozemkových úprav a vysporiadania rozdrobeného vlastníctva pôdy na Slovensku s tým, že priamo SPF dáva návrhy v ktorých katastroch by sa mali realizovať pozemkové úpravy, ale do samotných úprav nezasahuje, nakoľko táto činnosť nie je v kompetencii SPF. Zároveň sa vyjadrili kladne ku spoločenskej požiadavke urýchliť realizáciu pozemkových úprav a k možnosti realizovať tieto finančne náročné operácie zo zdrojov PRV SR 2014 – 2020. Po uvedenej prednáške nasledoval spoločný obed v reštauračnej časti hotela. Po obede sme sa vrátili späť do konferenčnej miestnosti, kde nás čakalo občerstvenie vo forme coffee breaku a koláčikov, aby sme mohli pokračovať v náročnom programe ďalej. Ako lektor pred účastníkov predstúpil Ing. Štefan Adam, riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva. Jeho prezentácia bola zameraná na Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020+. Oboznámil prítomných so súčasnou pozíciou ako aj s návrhmi, ktoré presadzujú jednotlivé štáty v EÚ a ktoré štáty majú podobné záujmy ako SR. V závere zhodnotil, že situácia je dosť komplikovaná a už teraz je potrebné sa pripraviť na to, že nové rozpočtové obdobie bude mať zdržanie minimálne 2 roky. Ako posledným prednášajúcim bol Ing. Juraj Máčaj predstaviteľ úspešného agropodnikateľa, ktorý je aktívnym poberateľom podpory z prostriedkov PRV SR 2014 – 2020. Zhodnotil význam Programu rozvoja vidieka, jeho pomoc poľnohospodárom ako aj podnikateľom realizujúcich svoje podnikanie na vidieku. Zhodnotil kam čerpanie prostriedkov z PRV SR 2014 – 2020 posunulo jeho spoločnosť a vyzval ostatných, aby sa tiež zamysleli nad svojou štruktúrou výroby a nad smerovaním svojich podnikov s tým, že je potrebné rozmýšľať racionálne a efektívne a nevrhnúť sa bez rozmyslu do akéhokoľvek projektu, ale treba uvážene a zmysluplne investovať do toho, čomu sa chcú aj v budúcnosti vo firmách venovať. Iba tak môžeme využiť tieto fondy k ďalšiemu rozvoju a nie k finančnému vykrvácaniu. O tom, že témy školenia boli zaujímavé a podnetné pre účastníkov svedčila aj dlhá diskusia medzi účastníkmi aj po skončení aktivity.

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka

Dňa: 11.03.2019

Fotogaléria z aktivity: