Aktuality

Správa z aktivity: „Možnosti zmiernenia dopadu klimatických zmien na poľnohospodárov pri použití PRV SR 2014 - 2020“

20190220 101733Klimatické zmeny sú fenoménom dnešnej doby. Čoraz naliehavejšie si tieto zmeny začínajú uvedomovať aj samotní farmári. To akým spôsobom prispieva intenzívne poľnohospodárstvo ku klimatickým zmenám a ako tieto zmeny zmierniť práve zmenou obhospodarovania a prostredníctvom využitia podpôr z PRV SR 2014 – 2020 sme sa mohli dozvedieť na aktivite, ktorú sme pripravili vo februári v Slovenskom Grobe. Program bol veľmi bohatý na odborníkov k prednášanej téme. Na úvod vystúpila Ing. Zahradníková – koordinátorka RA NSRV pre Bratislavský kraj. Privítala všetkých prítomných, informovala o najbližších aktivitách, ktoré RA pre potencionálnych žiadateľov pripravuje a aký je indikatívny harmonogram výziev z PRV SR 2014 – 2020 na rok 2019. Následne odovzdala slovo Ing. Rastislavovi Bušovi z NPPC, Výskumný ústav RV v Piešťanoch s pripravenou prezentáciou na tému - „Klimatické zmeny a ich vplyv na zmeny v poľnohospodárskej výrobe“ V ucelenej prednáške prešiel p. Bušo hodnotením výroby v poľnohospodárstve, porovnaním výnosov, vstupov, hnojenia a spôsobu obrábania v minulosti a v súčasnosti, zhodnotil aktuálny stav a navrhol riešenia a postupy pre farmárov, ktoré sa môžu aplikovať v snahe na zmiernenie dopadov. Jedným z navrhnutých riešení bolo práve využívanie precízneho poľnohospodárstva vo výrobe, na čo veľmi efektne nadviazala nasledujúca prednáška od RNDr. Igora Matečného, PhD. z Prírodovedeckej fakulty, ktorý hneď v úvode vyzdvihol význam organizovania takýchto podujatí, kde vedci a výskumníci odovzdávajú svoje vedomosti a získané poznania z praxe a zároveň vyjadril myšlienku, že by takéto aktivity, kde sa vedci a vedecký pracovníci stretávajú s priamymi užívateľmi ich poznatkov urobil povinnými. Následne sa už venoval problematike precízneho poľnohospodárstva s jeho výhodami a pozitívnym dopadom ako na prírodu, tak produkciu a investované náklady podnikateľa. V závere vyjadril presvedčenie, že keby poľnohospodári viac využívali poznatky nadobudnuté z  vedeckých a univerzitných zistení, situácia v poľnohospodárstve by mohla byť ďaleko lepšia. Po krátkej prestávke vystúpila RNDr. Gabriela Ivaňáková zo SHMÚ, Meteorológ klimatológ špecialista – odbor Klimatologická služba, ktorá sa už vo svojej prednáške venovala sledovaniu zmien ako aj dlhodobému výhľadu počasia na Slovensku. Informovala o vytvorení novej spolupráce medzi farmármi a SHMÚ, kde je daná možnosť, aby farmári priamo nahlasovali stav počasia v ich regióne ako aj merali stav reálneho sucha v pôde. Práve takéto merania slúžia potom ako podklad k presnejšiemu predpovedaniu vhodnosti podmienok na realizáciu niektorých agrotechnických opatrení. Na uvedenú prednášku nadviazal posledný lektor na podujatí RNDr. Stanislav Klimo, ktorý popísal systém fungovania tejto spolupráce u našich susedov v Rakúsku. Zároveň odprezentoval akého typu meteostanice je potrebné pri tejto evidencii obhospodarovať, aké je konečné hlásenie, ktoré je on-line prepojené s centrálnym systémom a kde po prihlásení a zadaní vlastného hesla máte prístup k jednotlivým údajom. V krátkosti spomenul aj možnosť monitorovania škôd dronom, kde je veľmi jednoducho možné identifikovať vzniknuté škody vytvorené človekom, zverou, alebo nevhodnými prírodnými podmienkami. Na záver prebehla rozsiahla diskusia týkajúca sa možností ochrany prírodných zdrojov a využívanie šetrnejšieho prístupu pri realizácii poľnohospodárskej výroby ako aj možností využívať inštitút neprojektových opatrení PRV SR 2014 – 2020.

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka

Dňa: 01.03.2019

Fotogaléria z aktivity: