Aktuality

Správa z aktivity: „Povinnosti a postupy prijímateľa v súvislosti s realizáciou projektov v rámci PRV SR 2014 - 2020“

20190129 103729Úspešní žiadatelia, ktorí realizujú svoje projekty schválené v rámci Programu rozvoja vidieka sa stretávajú aj s administratívnou náročnosťou, ktorá z realizácie vyplýva. Práve na požiadavku žiadateľov a záujemcov o PRV SR 2014 – 2020 sme pripravili seminár zameraný na povinnosti, ktoré zo schválenia a realizovania projektov pre samotných žiadateľov vyplývajú. Záujem, ktorý uvedená téma vyvolala sme ani my nečakali. Na školenia sa nám prihlásilo takmer 50 záujemcov, ktorí boli zvedaví práve na administratívnu a účtovnú záťaž pre podnikateľov.

Na úvod vystúpila Ing. Andrea Zahradníková, koordinátorka Regionálnej antény NSRV pre Bratislavský kraj. Informovala prítomných o indikatívnom harmonograme výziev na rok 2019, ktorý je pripravený v rámci PRV SR 2014 – 2020. Informovala, ktoré aktivity sa realizovali za posledný štvrť rok a aké aktivity má RA pripravené v najbližšom období. Účastníci prejavili veľký záujem ako o aktivity antény tak aj o plánované výzvy a mali veľa otázok ohľadom možných výziev, ktoré by sa dali ešte realizovať z PRV SR 2014 – 2020 do konca rozpočtového obdobia. Hlavný záujem bol o opatrenie 4. Následne odovzdala regionálna koordinátorka slovo nasledujúcej lektorke Ing. Marike Moravčíkovej, ktorá sa už venovala odbornej téme účtovníctvu, uchovávaniu účtovnej dokumentácie, kontrole a auditu pri realizácii projektov PRV SR 2014 – 2020. Účastníci si na základe uvedenej prednáške uvedomili, že je potrebné v prvom rade mať svoj podnikateľský zámer, zapojiť sa do výziev na čerpanie prostriedkov z Programu rozvoja vidieka, byť úspešný na základe kvalitného projektu, ale následne žiadateľ nemôže poľaviť vo svojich aktivitách. Musí svoj projekt dotiahnuť do úspešného konca, tak aby celá realizácia projektu bola prínosom, ale musí si plniť aj ostatné záväzky, ktoré mu na základe realizácie projektu vyplývajú voči štátu a dodržiavať prijatú a platnú legislatívu. Po krátkej prestávke sme pokračovali ďalšou nemanej závažnou témou, akou bolo zabezpečenie pohľadávky, poistenie a spôsob odpisovania majetku získaného z prostriedkov PRV SR 2014 -2020. Spôsob odpisovania, spôsob dodaňovania získaných prostriedkov z PRV SR 2014 – 2020, vyvolávalo diskusiu a záujem účastníkov. Téma bola po odbornej stránke dosť náročná a bolo zrejmé, že u niektorých žiadateľov vyvolávala určité nejasnosti. Na základe množstva otázok, ktoré účastníci kládli, predpokladám, že sa danej téme ešte budeme musieť venovať aj do budúcnosti. Nasledoval obed, kde si účastníci na chvíľku oddýchli od rýchleho tempa prednášok, aby sa po obede opäť k témam povinností a postupov pre úspešných žiadateľov mohli vrátiť.

Poslednou témou, ktorá odznela na školení bola prednáška o ukončení zmluvy, vysporiadaní finančných vzťahov a monitoringu. Lektor RNDr. Stanislav Klimo pripomenul aj povinnosti vyplývajúce z Príručky pre prijímateľa PRV SR 2014 – 2020“, na ktoré sa nesmie zabúdať a zároveň všetkým prítomným zdôraznil, že počas celej realizácie projektu, ako aj jeho monitoringu, odporúča všetkým, aby sa neustále zaujímali o aktualizáciu zverejňovanej metodiky a venovali jej pozornosť, tak ako aj rôznym usmerneniam, ktoré zverejňuje Pôdohospodárska platobná agentúra, nakoľko sú usmernenia, ktoré sa týkajú už aj zrealizovaných projektov a aj v tomto prípade platí, že v prípade kontroly na podniku, ktorýmkoľvek oprávneným kontrolným orgánom, neznalosť týchto usmernení žiadateľa neospravedlňuje a nesplnenie akýchkoľvek povinností, ktoré mu na základe zverejnených usmernení vyplývajú sa považujú za porušenie čerpania prostriedkov z PRV SR 2014 – 2020.

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka

Dňa: 04.02.2019

Fotogaléria z aktivity: