Aktuality

Správa z aktivity: „Ekonomika podniku potrebná na čerpanie fin. prostriedkov z PRV SR 2014 - 2020“

20180927 090052Program rozvoja vidieka neustále láka záujemcov, ktorý majú záujem o rozvoj a inovácie na našom vidieku. Dôležitou súčasťou každého takéhoto nápadu sú financie. Kalkulácia tokov pri realizácii projektu si vyžaduje dostatočnú znalosť našich zákonov, ale aj určité zručnosti a znalosti pri plánovaní. Mnohí podnikatelia sa práve z dôvodu nedostatočného plánovania, či nedostatočnej prípravy finančnej analýzy dostalo do finančných problémov. Práve táto informačná aktivita mala dať záujemcom o čerpanie finančných prostriedkov z PRV SR 2014- 2020 dostatok informácií ako na to. Ako zrealizovať svoje myšlienky a predstavy či nápady, stelesniť ich do podpory funkčného a rentabilného podnikania, ktorý bude slúžiť k celkovému rozvoju vidieka a pritom sa nedostať do finančných problémov či rozporov s platnými zákonmi. Na úvod všetkých účastníkov privítala Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka RA NSRV pre BA kraj. V krátkosti predstavila regionálnu anténu a informovala aké aktivity sú ešte naplánované na rok 2018 pre potencionálnych záujemcov o PRV SR 2014 – 2020. Informovala o indikatívnom harmonograme výziev a o zmenách a aktualizáciách pri práve zverejnených výzvach. Následne sa slova ujala JUDr. Oľga Groszová, informovala prítomných o prirodzených tokoch financií v podniku. Tvorba cash flow, spôsob jeho výpočtu, následne o potrebe zaradenia investičného majetku do odpisových skupín a povinnosti tvoriť z prijatých prostriedkov pripočítateľnú položku. Vyzdvihla túto neskutočnú možnosť, ktorú môžu v súčasnosti poľnohospodári či malí spracovatelia na vidieku využiť a v závere vyzvala všetkých prítomných, aby sa intenzívnejšie zaujímali o možnosti získania prostriedkov z PRV SR 2014 – 2020. Na uvedenú výzvu nadviazala vo svojej prednáške Ing. Zahradníková, ktorá podrobne popísala ako by sa mal tvoriť podnikateľský plán. Hlavným kritériom je stanovenie si cieľa, ktorý chceme realizáciou dosiahnuť. Od cieľa sú závislé všetky nasledujúce kroky. Od popisu východiskovej situácie, kde sa podnik práve nachádza cez popísanie jeho silných a slabých stránok, uskutočnenie si analýzy aké sú možnosti rozvoja a rastu. Prieskumu konkurencie, orientácie sa na možných dodávateľov, tvorba rozpočtu a plánu realizácie. Získanie reálnej predstavy, aká je finančná náročnosť pri realizácii celého zámeru, nie len čiastkového plnenia. Po krátkej prestávke, ktorá bola určená na obed nasledovala posledná prednáška zameraná na administratívnu náročnosť pri spracovaní samotnej žiadosti o platbu, pričom p. Leváková upozornila na najčastejšie chyby, ktoré zvyknú žiadatelia robiť. Po skončení aktivity Ing. Zahradníková poďakovala všetkým prítomným a zaželala im veľa úspechov pri realizácii projektov v rámci PRV SR 2014 -2020.

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka

Dňa: 05.10.2018

Fotogaléria z aktivity: