Aktuality

Správa z aktivity: "Konferencia rozvoja vidieka Bratislavského kraja 2017"

odbornci o rozvoji vidieka 24727026618 oKonferencia rozvoja vidieka Bratislavského kraja sa stáva pre ľudí, ktorí majú záujem o aktívny rozvoj vidieka v našom regióne udalosťou roka. Tento rok sme konferenciu naplánovali na 23.novembra a v rámci zabezpečenia rotácie okresov, sme zvolili mesto Senec. O tom, že účasť bude bohatá a že problematika rozvoja vidieka je mnohým obyvateľom Bratislavského kraja blízka sme sa presvedčili už v minulom roku a bolo tomu tak aj teraz. Na konferencii v Hoteli SUN, v Senci sa zúčastnili 88 osôb. V zastúpení boli samostatne hospodáriaci roľníci, obchodné spoločnosti, verejno – súkromné partnerstvá, občianske združenia a samozrejme zástupcovia samosprávy.

Konferenciu zahájila Ing. Andrea Zahradníková, regionálny koordinátor NSRV pre Bratislavský kraj. V krátkosti oboznámila prítomných s hlavnými aktivitami a cieľmi regionálnej antény. Odprezentovala aktivity, ktoré RA NSRV pre BA kraj realizovala v priebehu roku 2017 a informovala všetkých prítomných o predpokladanom harmonograme práce na rok 2018, pričom vyzvala všetkých účastníkov, aby sa na kanceláriu RA NSRV pre BA kraj obrátili s dôverou v prípade záujmu získať bližšie informácie k PRV SR 2014 -2020 a poskytla kontaktné údaje. Nasledovne za Bratislavský samosprávny kraj vystúpila Mgr.  Barbora  Lukáčová  –  riaditeľka  Odboru  stratégie a  územného  rozvoja , ktorá v krátkosti pozdravila účastníkov a pripomenula, že napriek tomu, že Bratislavský kraj dlhšiu dobu zaostával v podpore rozvoja regiónu a v podpore rozvoja malých farmárov a živnostníkov, tak teraz sa situácia zmenila a rozvoj vidieka je aj z pohľadu stratégie rozvoja Bratislavského kraja vysoko hodnotený a má vysokú prioritu. Následne sa slova ujala Mgr. Ingrid Kociánová z MPaRV SR, oddelenie rozvoja vidieka a LEADER. Svoju prezentáciu zamerala práve na problematiku MAS a implementáciu prístupu LEADER v špecifických podmienkach Bratislavského kraja, pričom vyzdvihla význam vzniku MAS a možnosti rozvíjať región aj prostredníctvom tohto prístupu. Vyzvala prítomných, aby nepodcenili príležitosť, ktorú vznikom MAS na území dostali a aby sa aktívne zapájali do aktivít spojených s činnosťou MAS vo svojom území. Následne Mgr. Peter Jesenský vyzdvihol význam PRV SR 2014 -2020 a nadviazal na možnosti synergie a komplementarity s dotačným systémom, ktorý poskytuje BSK v rámci rozvoja vidieka. Pričom upozornil na podmienky de minimis a potrebe sledovať si u uchádzačov o podporu, aké zdroje v rámci podpory čerpajú na svoje projekty. Po krátkej prestávke spojenej s občerstvením, kedy prebiehala aj vzájomná diskusia medzi uchádzačmi sa postupovalo v programe konferencie. Lektori PhDr. Stanislav Bruna a  Mgr. Linda Moravčíková z BSK plynule prešli problematikou Integrovaného regionálneho programu a jeho kooperáciou v prístupe LEADER, pričom popísali problémy, ktoré v súčasnosti najviac trápia obyvateľov v Bratislavskom kraji a kde je priestor, aby sa tieto problémy mohli riešiť práve na základe prístupu LEADER. Požiadali prítomných, aby sa zamysleli nad možnosťami, ktoré prístup LEADER prináša a aby nepremárnili šancu. Veľkým oživením konferencie bolo vystúpenie p. starostu Miroslava Kovaříka z obce Modrá, Česká republika. S veľkým zápalom a zanietením popísal celý postup, ako sa obec postupne práve čerpaním prostriedkov z PRV dopracovala tak ďaleko, že dnes je vyhľadávaným turistickým miestom v rámci ČR. Celá prezentácia bola vysoko pozitívna a samozrejme, že nasledovala po nej aj rozsiahla diskusia, ktorou bol poznačený aj celý priebeh obedu. Vzhľadom na vysoký záujem o podrobnejšie informácie pán starosta zostal na konferencii až do samotného záveru a neustále bol obklopený inšpirovanými účastníkmi konferencie, ktorí mali veľké množstvo otázok. Následne s krátkou prezentáciou vystúpila Ing. Vargová, ktorá sa zamerala na program INTERREG a poskytla základné informácie z pohľadu BSK. K PRV SR 2014 – 2020 sme sa vrátili aj v poobedňajšom programe. Ing. Zahradníková, predstavila indikatívny harmonogram výziev na rok 2018 a vo svojej prezentácii sa zamerala aj na malých farmárov. Vzhľadom k tomu, že na túto výzvu čakajú práve malý farmári, pre ktorých bola konferencia aj určená. Prezentácia mala veľký ohlas a je potrebné skonštatovať, že farmári majú záujem o získanie podpory, ale majú veľké obavy z vysokej administratívnej náročnosti, čo ich do veľkej miery od samotnej žiadosti od podporu odrádza. Nasledovali diskusie ako s predstaviteľmi BSK, tak so zástupcami RA NSRV pre BA kraj. Viacerí účastníci už mali pripravené konkrétne otázky, na ktoré si žiadali odpoveď. Práve na základe predchádzajúcich skúseností sme vytvorili priestor na poskytnutie individuálneho poradenstva, kde sa našiel čas a miesto si posedieť a prejsť konkrétne problémy potencionálneho záujemcu o získanie prostriedkov z PRV SR 2014 -2020. Ing. Zahradníková v závere poďakoval všetkým prítomným za vysokú účasť a záujem o konferenciu, pričom všetkých pozvala na ochutnávku regionálnych produktov a na pokračovaní v diskusii k odprezentovaným problémom. Predstavili regionálnych producentov, ktorí tento rok prijali pozvanie na konferenciu a osobne ich privítala na podujatí a požiadala ich, aby sa ochotne podelili so svojimi skúsenosťami ktoré majú. Na záver, bol program celodennej konferencie ukončený spoločnou večerou účastníkov, ktorí odchádzali bohatší o nové skúsenosti a informácie.

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka

Dňa: 01.12.2017

Fotogaléria z aktivity: