Aktuality

Správa z aktivity: "Exkurzia do Českej republiky inovatívne postupy v modernom vinohradníctve a vinárstve"

PA191829V dňoch 19. – 20.10.2017 sme sa zúčastnili aj s malými rodinnými vinármi odbornej exkurzie v Českej republike zameranej na inovatívne postupy v modernom vinohradníctve a vinárstve. Na exkurzii sa zúčastnili 15 účastníci malí vinári z malokarpatského regiónu.

 

 

 

 

Program bol nasledovný:  

Štvrtok 19.10.2017 

7:45 Modra autobusová zastávka

8:15 Pezinok parkovisko pri hasičoch

9:00 Bratislava- PKO

11.30 príchod do areálu Vinárstva U Kapličky, Zaječí 

12.00 obed v Reštaurácii Vinársta U Kapličky

13.30  presun do Valtíc , ubytovanie v hoteli vo Valticiach

14.00 Národný salón vín, Valtický zámok   

17.00 „Vinařská 100dola“  Vinné sklepy Valtice CHÂTEAU VALTICE

19.00 Večera

Piatok 20.10.2017

8.00 raňajky

9.00 odchod z hotela vo Valticiach

9.45 Vinařství Vladimír Tetur Veĺké Pavlovice

11.00 Vinné sklepy Františka Lotrinského, a. s., Pavel Procházka, Veĺké Pavlovice 

13.00 obed

17.00 príchod do Bratislavy

17:45 Pezinok

18:15 Modra

Ako prvá zastávka bolo vinárstvo U Kapličky Zaječí. Vinárstve obhospodaruje 98 ha vinohradov. Hlavnými odrodami sú odrody bielych vín, ktorým sa tu skutočne darí. Vzhľadom na potrebu kompletnosti sortimentu tu pestujú na menšej necelej 20 hektárovej výmere aj odrody červených vín, ale kvalitatívne nedosahujú úroveň odrôd bielych. Na investície podnik využíva prostriedkov zo zdrojov EÚ a jednou z posledných investícií z PRV ČR 2014 – 2020 bola lisovňa, ktorú nám v rámci prehliadky podniku aj ukázali. Podnik využíva nové moderné technológie spracovávania vína a takmer 80% produkcie hrozna zberá strojovo. Aj tu sa uplatnili prostriedky zo zdrojov EÚ, kde hlavnou snahou bolo šetrne a úsporne zozbierať úrodu a posilniť tak konkurencieschopnosť samotného podniku. Len 20% produkcie hrozna zberá tradičným spôsobom . Nová je tiež technológia kvasenia vína, ktorá je pod neustálym dohľadom a ochladzovaním, kde sa používa ekologické chladiace médium, tak aby kvasenie prebiehalo kontrolovane a vínu tak zostali zachované potrebné somatické vlastnosti. Prehliadka podniku trvala dlhšie než sa pôvodne plánovalo nakoľko počas prezentácie podniku bolo potrebné zodpovedať veľké množstvo položených otázok. Jednou zo zaujímavých odpovedí bola ja informácie , že podnik napriek vysokej produkcii vína žiadne zo svojich vín nepredáva v zahraničí a celý predaj sa orientuje výhradne na domácich spotrebiteľov. Následne sme sa autobusom presunuli do Valtíc a po ubytovaní všetkých účastníkov nasledovala prehliadka Národného salónu vín. Sprievodcu nám robil Ing. Peter Gondáš, projektový manažér salónu vín CZ. Na úvod nás informoval o všetkých možných podporách, ktoré môžu vinári v Českej republike získať. Samozrejme vyzdvihol prínos Programu rozvoje venkova a možnosti získať nenávratné finančné prostriedky na modernizáciu vinárstiev v Čechách, kde bez týchto prostriedkov by rozvoj určite nebol tak výrazný a rýchly. Následne otvoril problematiku možnosti predaja domácich vín. Marketing predaja, podporu predaja vo forme marketingového fondu a spôsob akým tento marketingový fond funguje. Nezabudol pripomenúť, že zásluhu na tak dobrej predajnosti domácich vín más samozrejme aj dlhodobé budovanie infraštruktúry ciklochodníkov a výchova domáceho spotrebiteľa. Skúsenosť im ukázala, že aj keď si cyklo-turista nekúpi uvedené víno priamo u vinára, doma pri návšteve obchodu, alebo vinotéky sa mu vynárajú príjemné spomienky na dovolenku a víno si následne kupuje počas celého roka a tým preferuje domácich výrobcov vína. Tu sa iba skonštatovalo, že aj Malokarpatský región už dlho potrebuje rozvoj cyklochodníkov, a že je veľkým prínosom , že už konečne aj u nás je možné získať prostriedky z PRV SR 2014 -2020 na ich rozvoj. V podvečer sme mali naplánovanú poslednú návštevu tohto dňa a bolo to najväčšie vinárstvo v regióne. Chateau Valtice. Podnik obhospodaruje takmer 600 ha vinohradov a v pivniciach uskladňuje víno v množstve takmer 1 mil. litrov vína. Samozrejme, že sa nejedná o ročnú produkciu, ale aj o archívne vína, kde najstarším vínom je víno z roku 1947. Predvojnové vína sa nezachovali nakoľko ich vypili vojaci červenej armády. Aj tento podnik nás prekvapil informáciou, že celú produkciu uplatnia na domácom trhu a aj keď malá časť putuje na vývoz napríklad aj na Slovensko, jedná sa o zanedbateľnú časť produkcie. Vinárstvo prešlo v poslednom období veľkými zmenami a čo sa týka technológie a spracovávania vína využili prostriedky zo zdrojov EÚ, ale na prestavbu podnik z hľadiska turizmu tj. do reprezentačných priestorov použili výhradne vlastné finančné prostriedky. Samozrejme, že náš sprievodca informoval našich malých vinárov o tom, že je nezmysel nevyužiť prostriedkov zo zdrojov PRV aj napriek dokumentačnej náročnosti. Dodržujú pravidla, že v prípade zverejnenia výzvy, ktorá je pre podnik zaujímavé automaticky sa zapoja a pracujú na projekte.

V nasledujúci deň sme začínali s odbornou exkurziou vo Veľkých Pavlovciach u pána Vladimíra Tetura. Jedná sa o vinára, ktorý hospodári na výmere 14 ha vinohradov. Vinohrady má roztrúsené po okolí a nedokáže z nich vytvoriť jednu ucelenú plochu, čo považuje za čiastočnú nevýhodu. Vo vinohrade hospodári v rámci integrovanej produkcie tj. obrába každý druhý riadok. Vinárstvo vybudoval prevažne na základe dobrého projektu z prostriedkov PRV. Takto realizoval hlavne nákup technológie a v súčasnosti z PRV ČR 2014 – 2020 zakúpil plničku a filtračné zariadenia. Ročná produkcia vinárstva je okolo 30 000 litrov vína. Pre svoju produkciu spracováva hrozno nie len zo svojej produkcie, ale hrozno nakupuje aj od iných malých vinohradníkov. Celú produkcie realizuje na trhu v Českej republike. 

Poslednou zastávkou boli netradične vínne sklepy Františka Lotrinského. Jedná sa o environmentálne zariadenie. Je to zrekonštruovaná historická budova vo Veľkých Pavlovciach , kde na hornom poschodí tj. 2 poschodí je vybudovaná ubytovacia časť zariadenia. Kapacita pre ubytovanie je 52 osôb. Na 1. Poschodí sú vybudované učebne, kongresové sály pre potreby vzdelávania. Na prízemí sú zrealizované malé dielničky napr. na výrobu keramiky alebo drevorezby a vonku je urobený malý enviro park s tradičnou pecou na pečenie chleba. Pod budovou sú vybudované rozsiahle pivnice. Celé zriadenie slúži na podporu agroenvironmentu v regióne a v Čechách. Chodia sem deti tráviť aktívne školu v prírode. Organizujú tu aktivity pre dospelých sa záujmom o eko produkciu. Organizujú podujatia na predaj vína a na zvyšovanie povedomia o vzťahu k prírode. V rámci spoločného projektu vybudovali z prostriedkov PRV ČR rozhľadňu nad obcou, rybník, kde hlavným cieľom bolo vrátiť prirodzený ráz krajine a návrat pôvodných živočíchov. Vybudovane agroenvironmentálneho rezortu bolo financované z prostriedkov PRV, kde hlavným investorom bola obec a finančne sa podieľali na investícii iba 10 %, zvyšných 90% bol získaný zo zdrojov EÚ. Pri budovaní rozhľadne a rybníka bola situácia ešte zaujímavejšia . Na tieto investície obec získala celých 100% zo zdrojov PRV. Práve takéto aktivity spôsobujú , že región sa stáva pre turistov lákavejší a kým vo Veľkých Pavlovciach ešte pred 20 rokmi nemali žiadne možnosti ubytovania dnes disponujú s kapacitou ubytovania 800 ks lôžok, ktoré sú takmer celoročne obsadené. Všetci sme dostali krásny príklad , ako je možné spojiť príjemné s užitočným a ako veľké myšlienka a túžba jednotlivcov spojená s možnosťou financovania zo zdroja EÚ môžu pretvoriť krajinu k lepšiemu a krajšiemu miestu na život s možnosťou samo uživenia obyvateľov v ňom. Z hľadiska získaných informácií považovali účastníci exkurziu za vysoko inšpirujúcu a podnetnú.

Ing. Andrea Zahradníková - koordinátorka

Dňa: 24.10.2017

Fotogaléria z aktivity: