Aktuality

Správa z aktivity: „Neprojektové opatrenia PRV SR 2014 - 2020"

P9271835Vzhľadom na neustále narastajúci záujem poľnohospodárov o neprojektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020 sme zorganizovali informačnú aktivitu k uvedenej téme. Samotné školenie sme zrealizovali 27. Septembra 2017 v hoteli Maxim vo Svätom Jure. To, že téma je pre potencionálnych žiadateľov zo strany farmárov zaujímavá svedčí aj veľký záujem zo strany účastníkov. Na informačnej aktivite sa zúčastnilo 49 osôb, pričom ďalší záujemcovia sa na informačnej aktivite nemohli zúčastniť z kapacitných dôvodov. Na úvod samotného školenia vystúpila Ing. Andrea Zahradníková, koordinátorka Regionálnej antény NSRV pre Bratislavský kraj. Poskytla prítomným informáciu o aktivitách, ktoré regionálna anténa doteraz zrealizovala ako aj podujatia na ktorých sa zúčastnila. Tiež podala v krátkosti informáciu o indikatívnom harmonograme výziev z PRV SR 2014 – 2020 predovšetkým zameraných na farmárov. Následne odovzdala slovo Mgr. Františkovi Círiovi z MPRV SR, ktorý informoval o pripravovanej zmene v legislatíve platnej na rok 2018 pre neprojektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020. Zároveň poskytol informáciu o naplnenosti jednotlivých opatrení. Po prednáške nasledovala krátka prestávka, kedy sa účastníci mohli aj osobne v krátkom rozhovore s Mgr. Círiom dozvedieť odpovede na otázky ktoré ich zaujímali. Nasledovala veľmi rozsiahla prednáška čo do rozsahu, ale aj času od Ing. Juraja Kožucha, PhD., generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktorý v rámci svojej prezentácie prešiel kampaň na neprojektové opatrenia v roku 2018, ozrejmil aké sú jednotlivé podporovateľné opatrenia v rámci neprojektových podpôr, aká je naplnenosť v jednotlivých opatreniach aj aká je pravdepodobnosť, že sa tieto opatrenia v rámci kampani 2018 otvoria a či bude možné do nich opätovne vstúpiť. V rámci svojej prezentácie pán generálny riaditeľ zašiel aj do oblasti projektových podpôr PRV SR 2014 – 2020. Ozrejmil spôsob vyhodnocovania projektov, spôsob hodnotenia, ako aj postup agentúry pri posudzovaní povinnosti žiadateľa predložiť registráciu v registri partnerov verejného sektora. V závere prednášky bol vytvorený priestor na rozsiahlu diskusiu. Prítomní zaplavili prednášajúceho množstvom otázok, na ktoré postupne odpovedal. Vo veľmi príjemnej atmosfére sa vytvoril úzky vzťah medzi prednášajúcim a účastníkmi podujatia. Po vyčerpávajúcej prednáške nasledoval pre účastníkov obed a v poobedňajšom bloku si ešte vypočuli krátku informáciu o inovatívnych technológiách, ktoré je možné používať v poľnohospodárstve a kde v PRV SR je vytvorený priestor pre financovanie práve takýchto investičných zámerov.

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka

Dňa: 04.10.2017

Fotogaléria z podujatia: