Aktuality

Správa z aktivity: „Finančná analýza podniku z pohľadu plánovania a čerpania prostriedkov z PRV SR 2014 -2020“

p9201873Na pracovisko Regionálnej antény NSRV pre Bratislavský kraj sa obrátila Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava s požiadavkou zorganizovať školenie k finančným tokom prebiehajúcim v poľnohospodárskom podniku v prípade získania investičnej podpory prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z prostriedkov PRV SR 2014 – 2020. V súčasnosti mnohí farmári, ktorí si v minulosti požiadali o nenávratný finančný príspevok z tohto programu dostávajú rozhodnutia, prípadne podpisujú zmluvy a majú záujem o bližšie informácie ohľadom plánovania a čerpania finančných prostriedkov. Na základe tohto podnetu sme 20.09.2017 spoločne zorganizovala predmetný seminár. O tom, že je problematika zaujímavá sme sa presvedčili pomerne vysokou účasťou záujemcov o podpory na školení. Celkove sa na školení zúčastnili 41 farmárov, či ekonómov poľnohospodárskych podnikov Bratislavského kraja. Na úvod všetkých privítala Ing. Andrea Zahradníková predstaviteľka Regionálnej antény NSRV a v krátkosti predstavila Národnú sieť rozvoja vidieka. Jej prezentácia obsahovala vysvetlenie na čo bola zriadená Regionálna anténa, čo je jej náplňou a aké aktivity počas svojej existencie už v regióne zorganizovala. Následne podala krátku informáciu o PRV SR 2014 – 2020. O jeho význame a možnostiach využitia pre farmárov a poskytla krátku správu o indikatívnom harmonograme výziev na rok 2017.

O 9:00 hod. sa lektorské slova ujala Ing. Soňa Ugróczy, ktorá v prvej časti svoje prezentácie sa zamerala na problematiku finančných zdrojov v podniku. Vysvetlila prítomným ako sa členia finančné zdroje podniku. Vo svojej prednáške prešla rôzne hľadiská členenia akými sú napr. hľadisko časové, zo zdroja odkiaľ do podniku plynú financie, podľa vlastníctva a podľa účelu, na ktorý sú určené. Všetky tieto hľadiska podrobne rozobrala a rozšpecifikovala, pričom zvýraznila význam hodnotenia týchto hľadísk z pozície riešenia celkového toku finančných prostriedkov. Podrobne sa zamerala aj na možnosti získavania finančných prostriedkov z rôznych zdrojov na zabezpečenie financovania operatívneho chodu podniku, alebo zabezpečenie investícií strategického významu. Prešla špecifické rozdiely v prípade financovania na úver či na leasing. V súlade s témou prednášky sa lektorka zamerala na členenie finančných zdrojov podľa účelu, na ktorý sú určené a to na finančné zdroje ako kapitál a finančné zdroje ako peniaze. Po krátkej prestávke sme pokračovali v ďalšom bloku informácií súvisiacich so systémom financovania a toku finančných prostriedkov pri získavaní podpôr zo zdrojov PRV SR 2014 – 2020. Systém nárokovaných a nenárokovaných podpôr. Postoj k nárokovateľnosti DPH.

K spôsobom refundácie a princípu pri uplatňovaní si DPH. Aktuálne zmeny v legislatíve , ktoré sa nachádzajú k tejto problematike.

Po prednáške nasledoval obed, počas ktorého prebiehala medzi účastníkmi diskusia k poskytnutím informáciám. Po posilnení účastníkov obedom sme pokračovali poslednou témou podľa programu a tou boli najčastejšie chyby, ktoré robia žiadatelia pri vypĺňaní žiadosti o platbu. Pani Leváková prešla s prítomnými predmetnú žiadosť, vysvetlila význam jednotlivých povinných príloh. Upozornila prítomných, že pred podaním poslednej žiadosti o platbu musia zrealizovať registráciu konečného prijímateľa z PRV SR 201 – 2020 do Národnej siete rozvoja vidieka. Ukázala , kde sa dané tlačivo na registráciu nachádza aj akým spôsobom táto registrácia prebieha.

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka
Dňa: 29.09.2017

Fotogaléria z aktivity: