Aktuality

Seminár k problematike  Geopriestorovej žiadosti sme z dôvodu veľkého záumu zrealizovali v rámci Bratislavského kraja už 2. krát a to v stredu 26.04.2017 v priestoroch v priestoroch Park Hotela Intenzíva ***,Nová 64, 900 31 Stupava. V snahe čo najviac sa priblížiť k samotným žiadateľom a beneficientom sme vybrali iné miesto a iný región v kraji. Účasť na školení bola veľmi podobná ako v Modre. Na školení sa zúčastnilo 25 predstaviteľov poľnohospodárskych podnikov či samostatne hospodáriacich roľníkov , ktorí boli vybraní na podávanie žiadosti o priame platby prostredníctvom geopriestorovej žiadosti. Zároveň svoje poznatky k danej téme odprezentovali 3 lektori, ktorí mali dostatočné odborné vedomosti k uvedenej problematike a  2 osoby ako zamestnanci spoločnosti CEMI s.r.o.

V čase od 8:00 do 8:30 prebehla registrácia účastníkov spojená s občerstvením. Už počas registrácie prebiehala medzi účastníkmi diskusia o GSAA a veľké poďakovanie Regionálnej anténe NSRV pre Bratislavský kraj, že sa tejto problematike venuje a umožní tak sprostredkovať dôležité informácie pre tých , ktorý chcú mať všetky vyplnenú žiadosť v poriadku. O 8:30 Otvorila podujatie Ing. Andrea Zahradníková koordinátorka Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka Ing. Andrea Zahradníková. Prítomným poskytla základné informácie o NSRV , o sídle regionálnej antény i o tom s akými problémami sa môžu na regionálnu anténu obrátiť . Vzhľadom na prednášanú tému sa zaoberala neprojektovými opatreniami  PRV SR 2014 -2020 a pripomenula, na ktoré podpory z PRV SR 2014 – 2020 sa podáva žiadosť do 15. Mája. Následne odovzdala slovo Ing. Zuzane Kubindovej, ktorá zahájila svoju prednášku úvodom do problematiky GSAA. Poskytla informáciu na základe akej legislatívy je potrebné podávať geopriestorovú žiadosť, aký je postup pri zakreslovaní užívaných parciel do máp a podávaní samotnej žiadosti. Vyzvala prítomných , aby už počas samotnej prezentácie neváhali vstúpiť do výkladu k danej téma a kládli svoje otázky, aby mohla na ne hneď odpovedať a nestratil sa tak súvis s prednášanou témou. P 1,5 hod. pokračoval v prednáške RNDr. Stanislav Klimo, ktorý sa spätne vrátil k niektorým problematickým otázkam, venoval sa úprave užívateľských parciel , spôsobu vygenerovania údajov, verifikácii, spôsobu zistenia hraníc susedných užívateľských pozemkov, exportu údajov do excelovských súborov a samotnému potvrdeniu žiadosti. Upozornil všetkých prítomných, že potvrdením a zaslaním GSAA sa žiadosť o priame platby nepovažuje za podanú a že následne musí pokračovať žiadateľ vo vyplnení predtlačenej žiadosti tak ako v minulosti a jej odovzdaním na regionálnom pracovisku PPA. Až vtedy je proces podávania žiadosti ukončený. Následne požiadal prítomných, aby už postupne začali pracovať so systémom VUPOP-u, prihlásili sa so svojim heslami a oboznámila sa so samotnou problematikou a nenechávali si prácu v tomto systéme na poslednú chvíľu. V rámci celej prednášky prebiehala neustála diskusia medzi účastníkmi a lektorom, kde sa účastníci pýtali na konkrétne problémy, ktoré majú vo svojich podnikoch a na spôsob ako svoje špecifiká vyriešiť. O 12:30 nasledovala polhodinová prestávka na obed. O jednej hodine poobede sa v prednáškach pokračovalo a svoje slovo si prevzala Ing. Mária Zemaníková riaditeľka sekcie priamych podpôr z Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Prešla s prítomnými podrobne celú problematiku priamych podpôr tj. nie len problematiku priamych platieb ale aj neprojektových podpôr z PRV SR 2014 – 2020. Vysvetlila legislatívny rámec podpôr a odpovedali prítomným na všetky otázky , ktoré vyvstali z doobedňajších prednášok.

Prednáška Ing. Márie Zemaníkovej spolu s diskusiou účastníkov trvala až do 15:50, kedy Ing. Zahradníková poďakovala za účasť na školení najskôr samotným lektorom a potom účastníkom a zároveň im zaželala veľa trpezlivosti a energie pri riešení otázok spojených s geopriestorovou žiadosť o podporu, tak aby dosiahli čo najnižšiu chybovosť a mali čo najmenšie problémy pri spracovaní žiadosti.

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka

Dňa: 28.04.2017

Fotogaléria z aktivity: