Aktuality

p9201696Aktivita sa uskutočnila v utorok 20.09.2016 v kongresovej sále hotela Hotela Sebastian***, Dukelská 4, 900 01 Modra. Aktivity sa zúčastnilo 33 osôb ako účastníci a 2 osoby ako zamestnanci spoločnosti CEMI s.r.o. . Vzhľadom k tomu, že sa jednalo o rozsiahle školenie čo sa týka naplánovaných tém prednášok , registrácia účastníkov začala už o 8:00 hod. Účastníci sa mohli občerstviť kávou, minerálkou a výbornou domácou štrúdľou. O 8:20 už všetkých prítomných privítala Ing. Andrea Zahradníková, ktorá si pripravila prezentáciu k odprezentovaniu Národnej siete rozvoja vidieka a samotne regionálnej antény pre Bratislavský kraj. Po svoje prezentácii vyzvala prítomných na vyplnenie prihlášok do NSRV v prípade ak majú záujem získavať najčerstvejšie informácie ohľadom PRV SR 2014 – 2020. O 8:30 už vystúpila Ing. Mgr. Anna Šútovská, CA, ktorá je skúseným finančným poradcom a audítorom. Prvá časť prednášky od Ing., Mgr. Šútovskej bola zameraná na teoretické vymedzenie pojmu finančných tokov v poľnohospodárskom podniku. Pri formulovaní teoretických aspektov finančných tokov v poľnohospodárskych podnikoch pritom lektorka vychádzala zo základného finančného cieľa podniku a zo štruktúry finančných zdrojov podniku. Vysvetlila prítomným, že vedomosti a znalosti intenzívne pôsobia na zmeny finančného cieľa od maximalizácie zisku, až po maximalizáciu trhovej hodnoty podniku pre vlastníkov pri rešpektovaní záujmu ďalších účastníkov podnikania a spoločnosti ako celku. V súlade s poslaním poľnohospodárstva pri zabezpečovaní zdravotnej neškodnosti, bezpečnosti a hygieny potravín, ochrany a udržovania prírodných zdrojov, krajinotvorby a životaschopnosti vidieka (nekomoditné výstupy v prospech spoločnosti) je participačný prístup k organizácii a riadeniu poľnohospodárskeho podniku výzvou pre trvalo udržateľný rozvoj poľnohospodárskej výroby na Slovensku. Na teoretické vymedzenie základného finančného cieľa poľnohospodárskeho podniku nadväzuje štruktúra finančných zdrojov podniku. Finančné zdroje podniku vyjadrujú jednotlivé formy peňažných prostriedkov prichádzajúcich do podniku v priebehu určitého obdobia. Tok finančných zdrojov do poľnohospodárskeho podniku sa rozlišuje na:

  • finančné zdroje v širších súvislostiach (tržby z realizácie tovarov a služieb, nepotrebného dlhodobého majetku a zásob, úvery a pôžičky, nenávratná finančná pomoc zo štátneho rozpočtu, fondov a nadácií)
  • finančné zdroje v užších súvislostiach. Nezahŕňajú sa celé tržby z realizácie, ale len časť vo forme zisku a odpisov dlhodobého majetku.

Finančné zdroje podniku môžeme členiť z hľadiska časového, zo zdroja odkiaľ do podniku plynú, podľa vlastníctva a podľa účelu, na ktorý sú určené. V súlade s témou prednášky sa lektorka zamerala na členenie finančných zdrojov podľa účelu, na ktorý sú určené a to na finančné zdroje ako kapitál a finančné zdroje ako peniaze. V závere zdôraznila, že informačnou bázou pre kvantifikáciu finančných zdrojov poľnohospodárskeho podniku je trojica finančných výkazov a to súvaha, výkaz ziskov a strát a prehľad o peňažných tokoch na konci vykazovaného obdobia. Práve údaje z týchto báz napomáhajú manažmentu pri kvalifikovanom rozhodovaní pri plánovaní  spôsobu využitia finančných prostriedkov. Po 15 min. prestávke nasledovala prednáška k spôsobu evidencie DPH pre tých záujemcov o získanie podpory z prostriedkov PRV SR 2014 – 2020, ktorí sú platcami DPH a pre tých , ktorí nie sú platcami DPH. V rámci tejto prednášky boli odprezentované aj novinky, ktoré boli zapracované do zákona o dani z pridanej hodnoty , ako aj na príkladoch uvedené postupy, ako tieto zmeny aplikovať v praxi. Keďže táto druhá časť prezentácie obsahovala aj príklady z praxe , prezentácia bola vedená formou diskusie, kde účastníci priamo počas prednášky vstupovali do prednášanej témy a uisťovali sa v realizácii niektorých postupov. O 13:45 bol naplánovaný spoločný obed, ktorý trval 30 minút. Následne sa začala posledné kolo prednášok. Júlia Leváková, ako skúsená účtovníčka, vysvetlila všetkým prítomným spôsob predkladaní žiadostí o platbu. Upozornila na náležitosti žiadosti, na doklady v akom znení majú byť vystavené, aké náležitosti musia mať a akým spôsobom sa realizuje ich evidencia.

Samotné školenie bolo ukončené o štvrť na štyri, kedy Ing. Zahradníkova poďakovala všetkým prítomným. V závere účastníci prejavili záujem o pokračovanie školení vo finančnej a ekonomickej oblasti, nakoľko takto získané informácie považujú za dôležité pre úspešné vedenie podniku.

Fotogaléria z aktivity: